Kako se recesija odražava na međunarodnu trgovinu često je vidljivo kroz smanjenje izvoza i uvoza. Tijekom recesije, ekonomske aktivnosti opadaju, što rezultira smanjenjem potražnje za robama i usluga